příspěvková organizace obce Mladějov

Zápis k předškolnímu vzdělávání a Den otevřených dveří

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.  Den zápisu vyhlásí ředitelka. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány v souladu s kritérii k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte v den zápisu vyplní přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, popřípadě občanský průkaz dítěte.  Ředitelka  od  zákonných zástupců přijme žádost a dle stanovených kritérií  a kapacitních možností rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví). Tato podmínka  se nevztahuje na  dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí a podrobnější informace na vývěsce v Obci, v MŠ na webových stránkách apod.  Dítě může být přijato do MŠ  i v  průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy. Zákonní zástupci dítěte, pro které je vzdělávání povinné, mají podle Školského zákona 561/2004 Sb.,§ 34a a 34b/, možnost individuálního vzdělávání dítěte. Bližší informace naleznete v příslušném zákoně a jsou upřesněny při zápisu a ve ŠŘ MŠ.
V den zápisu bývá v MŠ Den otevřených dveří.