příspěvková organizace obce Mladějov

Informace o nás

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Mladějov.  Mateřská škola se nachází v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a hezky zařízenou zahradou. Máme zde hodně dětských herních prvků, které splňují všechny atesty potřebné pro vyžití předškolních dětí. MŠ je jednotřídní, heterogenní s kapacitou 24 dětí od 2 – 6 /7/ let.  Výchovně vzdělávací práce je zaměřena jak na mladší děti, u nichž se zaměřujeme na začlenění do kolektivu, tak na děti, které připravujeme na vstup do základní školy.  U všech věkových skupin  pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  – pod názvem  –  POZNÁVÁME SVĚT    /k nahlédnutí v MŠ/ .  Vedeme děti k samostatnosti, rozhodnosti, zodpovědnosti, společenským návykům, slušnému chování k sobě se navzájem, k ohleduplnosti. Výchovně vzdělávací proces zajišťují dvě plně kvalifikované učitelky, provozní pracovníci zde pracují tři.

Koncepce naší mateřské školy je zaměřena na rozvoj dětské osobnosti v přirozeném prostředí vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti.  Děti vedeme k samostatnosti,
vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému. Naším cílem je probouzet u dětí aktivní zájem o  poznávání a objevování světa, ve kterém děti žijí a probouzet chuť se něčemu novému naučit, což využijí v dalším životě.

Omlouvání dětí – zákonný zástupce je povinný omluvit dítě v jeho nepřítomnosti ústně nebo telefonicky.  U dětí předškolních, kde je docházka do MŠ povinná  musí  zákonný zástupce omluvit dítě písemně  do sešitu, který je k dispozici u učitelek v MŠ  / viz Školní řád /, k nahlédnutí v MŠ.  Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole  si může zákonný zástupce odebrat  první den nemoci stravu do jídlonosiče , na ostatní dny je dítěti strava odhlášena. Do mateřské školy nesmí rodič vodit dítě nemocné, infekční nemoci hlásí učitelce . V mateřské škole se nepodávají žádné léky. Při náhlém onemocnění dítěte je zákonný zástupce kontaktován telefonicky a je povinnen v co nejkratší době si dítě z mateřské školy vyzvednout.
Stravování – ranní a odpolední svačinky se připravují ve ŠJ a donáší se dětem do MŠ. Na oběd docházíme do ŠJ, která je v bývalé ZŠ. Složení stravy ovlivňuje tak zvaný Spotřební koš. Jde o určené dávky jednotlivých druhů potravin, které by mělo každé dítě vzhledem ke svému věku konzumovat. Podobu Spotřebního koše určuje příloha vyhlášky ministerstva školství  č. 107/2008 Sb. Skládá se z deseti skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Součástí stravování je pitný režim zajišťující celodenní přísun nápojů. Stravování dětí v MŠ upravuje vyhláška MŠMT č. 107/2005Sb., o školním stravování v platném znění.

Během školního roku navštěvujeme různé kulturní akce, mimo jiné  – navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme na festival JMP, pořádáme vánoční  besídku a posezení pro rodiče, seniory , děti vystupují na Mikulášské v místní restauraci , pořádáme besídku ke Dni matek s ukázkou práce dětí a dílničkou pro děti  a jejich rodiče, dětský karneval, čarodějnické řádění, oslavu Dne dětí , Den otevřených dveří…  Jezdíme a chodíme na výlety, delší vycházky po okolí., rádi si hrajeme na školní zahradě, kterou máme krásně zařízenou a můžeme si zde pohrát na herních sestavách, v altánku, na pískovišti , jezdit na kolách, tříkolkách, odrážedlech, zahrát si fotbal…  Navštěvujeme děti v mateřské škole v Libošovicích a Markvarticích, kde společně shlédneme  i  divadelní představení. Děti absolvují plavecký výcvik v Agua centru v Jičíně, v MŠ je kroužek AJ.
Spolupracujeme – s místní organizací hasičů, Sokolem, knihovnou, klubem důchodců a s MŠ Libošovice a Markvartice.